Jyväskylän Jakelut Oy

Kauppa- ja toimitusehdot

Voimassa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi. Voimassa kaikissa SSM Jakeluryhmän jakeluyrityksissä. Alueellisista erityissyistä (mm. pitkät välimatkat) johtuen yrityskohtaisia eroja saattaa ilmetä. Yrityskohtaiset kauppaehdot saat kaupanteon yhteydessä tai pyytämällä kyseisen yrityksen myyntivastaavalta.

1. Tarjous

Kirjallinen tarjous on on voimassa 14 vrk, ellei toisin sovita. Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, Jakeluyhtiö vahvistaa tarjouksen. Tarjouspyyntöön ja tarjoukseen liittyvät kirjalliset esitykset, jakoalueluettelot ym. ovat Jakeluyhtiö:n omaisuutta, eikä asiakkaalla ole oikeutta käyttää niitä muulla tavalla hyväkseen eikä luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle.
 

2. Hinta

Sovitun jakelupalkkion lisäksi Jakeluyhtiö:llä on oikeus laskuttaa hinnaston mukaisesti niistä kustannuksista, jotka johtuvat sopimukseen sisältymättömistä töistä tai haitoista, kuten
a) jaettava materiaali on niputtamatta tai taittamatta.
b) materiaalin toimitus on viivästynyt jakeluyrityksestä riippumattomista syistä.
c) jakeluyritys noutaa materiaalin.
d) asiakas toimeksiantaa lisätyön.
e) jakeluyritykselle aiheutuu varastointikuluja, mikäli materiaali toimitetaan sovittua aikaisemmin tai mikäli sitä joudutaan varastoimaan sovitun jakoajan jälkeen.

Jakeluhinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita mahdollisia valtiovallan toimesta säädettäviä maksuja. Jakeluyhtiö:llä on oikeus muuttaa hintojaan siltä osin kuin laeista, asetuksista sekä viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen tai muiden näihin rinnastettavien tahojen sellaisista määräyksistä ja sopimuksista, joita Jakeluyhtiö, on velvollinen noudattamaan, aiheutuu muutoksia jakelu-, paino- ja kuljetuskustannuksiin.
Voimaan tullessaan em. maksut lisätään jakeluhintoihin täysimääräisinä, ilman erillistä ilmoitusta, riippumatta kaupan vahvistusajankohdasta.

 

3. Toimitusehdot

a) Kuljetukset
Ellei toisin ole sovittu, materiaalin tulee olla toimitettuna jakeluyrityksen varastoon kaksi (2) arkipäivää ennen jakopäivää klo. 12.00 mennessä, kuitenkin enintään yksi (1) viikko aikaisemmin. Materiaalin noutamisesta jakeluyrityksen toimesta on sovittava erikseen. Rahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas. Tuotteet tulee toimittaa Jakeluyhtiö:n toimipistekohtaisiin varastoihin.
b) Niputus ja pakkaus
Materiaalin tulee olla niputettu täsmälleen samansuuruisiin eriin. Nippujen tulee olla sidottu (pakattu) siten, että ne kestävät kuljetuksen jakajille ym. käsittelyn myös sen jälkeen, kun kaukokuljetusta varten tehdyt pakkaukset tai lavat on avattu jakeluyrityksen varastossa.
c) Aikataulu
Jos kuljetus jakeluyritykseen viivästyy jakeluyrityksestä johtumattomasta syystä, jakelu siirtyy seuraavaan jakopäivään.
d) Toimeksiannon peruuttaminen

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen ennen jakelua, on Jakeluyhtiö:llä oikeus laskuttaa asiakasta seuraavasti:
* ilmoituksesta 14 vrk ennen jakelua 25 %.
* ilmoituksesta 7 vrk ennen jakelua 50 %.
* ilmoituksesta alle 7 vrk ennen jakelua, koko kauppasumma.

 

4. Vastuu jakeluista

Jakeluyhtiö vastaa vain siitä, että jakelut toteutetaan sovitulla tavalla. Asiakas vastaa jaettavasta materiaalista ja sen sisällöstä, kuten siitä, että painotuotteissa olevat tiedot ovat oikeita. Samoin asiakas vastaa siitä, että materiaali ei sisällä vaarallisia tai kiellettyjä aineita eikä lain tai hyvän tavan vastaista mainontaa.

 

5. Ylivoimainen este

Jakeluyhtiö ei vastaa häiriöistä, jotka johtuvat jakeluyrityksestä riippumattomista syistä, joita kohtuudella ei voi ennakoida. Tällaisia ovat jaettavan materiaalin pilaantuminen, tulipalo, lakko, viranomaisten toimenpiteet ym.force majeure -luonteiset esteet.

 

6. Reklamaatiot ja jakelupalautteet

Jakelua koskevat reklamaatiot tulee ilmoittaa todistettavasti Jakeluyhtiölle (palautejärjestelmään www.jakelupalaute.fi) ja niissä tulee olla jakeluosoitteen asukkaan nimitiedot, koko jakeluosoite tai muu yksilöity tieto tapahtuneesta tai epäillystä häiriöstä. Reklamaatio tulee tehdä kahden (2) arkipäivän kuluessa viimeisestä jakopäivästä.

Jakeluyhtiö sitoutuu korjaamaan todetut häiriöt välittömästi ja viimeistään seuraavan jakelun yhteydessä, ellei se ole mahdotonta materiaalin loppumisen, asiakkaan kiellon tai muun syyn takia.

Jos häiriö aiheuttaa asiakkaalle merkittävää haittaa, sitoutuu Jakeluyhtiö korvaamaan asiakkaalle enintään sen verran kuin veloitus jakelusta olisi ollut kyseisellä jakamattomalla tai väärin jaetulta kappalemäärältä.
Jos jakeluhäiriö johtuu siitä, että asiakas tai hänen toimeksiantajansa on antanut jakeluyritykselle puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai ohjeita, häiriöstä vastaa asiakas.

 

7. Maksuehdot

Jakeluyhtiö:n maksuehto on 7 pv netto laskun päivämäärästä.

Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Jos asiakas laiminlyö kauppahintaan tai sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa taikka jos asiakkaalla on julkinen maksuhäiriö, voi Jakeluyhtiö pidättäytyä jakelusta ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan etukäteen suoritettu. Pidättäytymisestä on Jakeluyhtiön tiedotettava asiakkaalle. Näistä toimenpiteistä asiakkaalle aiheutuvista seurauksista vastaa asiakas itse.

 

8. Vakuutukset

Jos asiakas haluaa luovuttamansa materiaalin vakuutettavaksi kuljetus-, palo-, tai muun vahingon varalta, on hänen suoritettava tästä vakuutusmaksu.

 

9. Erimielisyydet

Asiakkaan ja Jakeluyhtiö:n väliset erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelulla osapuolten kesken, toissijaisesti jakeluyhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa tai Jakeluyhtiön niin halutessa välimiesoikeudessa, siitä asetetun lain mukaisesti.

 

10. Muutosoikeus

Jakeluyhtiö pidättää itselleen oikeuden toimitus- ja kauppaehtojen muutoksiin. Muutos tulee osapuolia sitovaksi kun siitä on annettu tieto asiakkaalle.